Geschiedenis Ayasofya

aboutus_03

Ayasofya (Hagia Sophia): deze moskee is wellicht hét symbool van Istanbul en van het vroegere Byzantium. In de 6de eeuw liet keizer Justinianus deze immense kerk bouwen op de plaats waar een vorige versie was afgebrand.

In 1453, na de overname van Constantinopel door de Osmanen, werd het de hoofdmoskee van de stad. De kerk werd verder uitgebreid met 4 minaretten. In de loop der tijden werd de Ayasofya-moskee regelmatig omgebouwd en veranderd. De binnendecoratie is een mengeling van Byzantijnse en Islamitische kunst.

Dat de Ayasofya het symbool is voor de Byzantijnse cultuur, lees het westen, en ook de Islamitische beschaving heeft ons tot het idee gebracht onze stichting Ayasofya te noemen. Wij willen namelijk hier in Europa met behoud van onze eigen identiteit onze plaats creëren. Ayasofya betekent letterlijk heilige wijsheid. Zo willen wij ook met wijsheid met iedereen de dialoog aangaan en ver staan van starheid, bekrompenheid en intolerantie. Wijsheid leidt volgens ons tot verdraagzaamheid en samenwerking, acceptatie en participatie in de maatschappij.

De deuren van onze stichting staan open voor iedereen, moslim of niet, gelovige of niet. Een ieder die een gebed of een dienst wil bijwonen is altijd welkom en hoeft daarvoor geen afspraak te maken.

De 5 Zuilen van Islam

 • De Islamitische Unie Culturele Stichting Ayasofya is opgericht in 1985. Het gebouw ligt aan de Sonsbeeksingel in Arnhem.

  Zoals eerder vermeld, is de bevolking van Klarendal en Sint Marten de afgelopen jaren toegenomen, waaronder ook het aantal moslims. Hierdoor is er extra vraag ontstaan naar een moskee in de omgeving van Klarendal en Sint Marten. Om aan deze groeiende vraag te voldoen, is de Islamitische Unie Culturele Stichting Ayasofya opgericht.

  De Ayasofya moskee heeft als doel om naast het bidden in de moskee ook andere activiteiten te organiseren. Hierbij kunnen we denken aan uitvaartdiensten, sociaal-maatschappelijk religieuze dienstverlening, een taalcursus die wordt aangeboden aan mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal en huiswerkbegeleiding voor scholieren in het voortgezet onderwijs.

  In de loop der jaren heeft de Ayasofya moskee zijn activiteiten en zijn afdelingen binnen de stichting uitgebreid. De afdelingen die zijn opgericht zijn als volgt:

  - Vrouwenvereniging
  - Jongerenvereniging
  - Studentenvereniging

  De belangrijkste reden voor de oprichting van deze afdelingen is, dat we ons met behulp van deze afdelingen kunnen richten op verschillende doelgroepen (vrouwen, jongeren, studenten), zodat we beter en efficiënter kunnen communiceren met deze groepen. De stichting kan zich met behulp van deze afdelingen beter richten op de behoeften van deze mensen in de Nederlandse samenleving en hierdoor een steentje bijdragen aan de integratie van deze groep mensen.
 • De jongerenvereniging, vrouwenvereniging en de studentenvereniging organiseren periodiek activiteiten voor belanghebbenden. De belangrijkste activiteiten die per afdeling worden georganiseerd treft u hieronder aan.

  Activiteiten Jongerenvereniging:

  o Voetbaltoernooi
  o Toneelactiviteiten
  o Quiz
  o Excursies
  o Zwemmen
  o Thema avonden
  o Religieuze activiteiten

  Activiteiten Vrouwenvereniging

  o Taalcursus
  o Zwemmen
  o Excursies
  o Naaicursus
  o Thema avonden
  o Religieuze activiteiten

  Activiteiten Studentenvereniging

  o Lezingen
  o Discussieprogramma’s
  o Huiswerkbegeleiding
  o Excursies
  o Religieuze activiteiten

  Naast deze activiteiten organiseert de Ayasofya moskee elk jaar open dagen voor iedereen die belangstelling heeft voor de islam en een kijkje wil nemen in de Ayasofya moskee.
 • De Ayasofya moskee wordt structureel bezocht door meer dan 1000 mensen. Op de meest drukke dagen zijn er rond 500 bezoekers tegelijk aanwezig. Een van de redenen voor het uitbreiden van de moskee is dat het aantal mensen dat de moskee bezoekt de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Dit komt zowel door de verhuizing van de moskee aan de Velperweg, als door de goede bereikbaarheid van de Ayasofya moskee. Het wordt moeilijker voor de moskee om in de huidige situatie aan de behoefte te voldoen van de mensen die de moskee bezoeken. Hierbij kunnen we denken aan de capaciteit van de gebedsruimte, mensen die informatie willen over de islam en extra vraag naar taalcursus. Ook de uitstraling van een moskee is natuurlijk ook heel belangrijk. In de huidige situatie heeft de moskee geen mooie uitstraling. Dit levert natuurlijk geen bijdrage aan de integratie. De nieuwe moskee met minaret(ten) kan een positieve bijdrage leveren aan de integratie. Het zal voor een niet-moslim veel gemakkelijker worden om binnen te komen, bijvoorbeeld om informatie in te winnen over de moslim medeburgers.

  De Ayasofya moskee geeft informatie over de islam en organiseert open dagen voor belanghebbenden, maar er is gebleken dat hier meer vraag naar is. In het jaar 2003 hebben ongeveer 200 niet-moslims de Ayasofya bezocht. Het bestuur heeft besloten om dit bij het nieuwbouwproject uit te breiden. Er wordt een aparte afdeling opgericht speciaal voor mensen die geïnteresseerd zijn in informatie over de islam.
 • Het is vanzelfsprekend dat een sociaal maatschappelijk religieus gebouw dicht bij de doelgroep hoort te staan. De plannen zijn om de nieuwe moskee te bouwen in de omgeving van Klarendal en Sint Marten.

  Door middel van de nieuwe activiteiten wordt de nieuwe moskee een multicultureel ontmoetingspunt. Tevens wordt de moskee een cultuurmonument dat meer waarde zal geven aan de wijk. De buurtbewoners geven aan dat hiermee wel een parkeerprobleem wordt veroorzaakt. Met het parkeerprobleem is door het bestuur rekening gehouden; de plannen zijn om in een eigen parkeerterrein te voorzien, zodat er geen parkeerprobleem ontstaat in de wijk.
 • Welke bijdrage kan een moskee leveren aan de integratie van mensen? Om deze vraag te beantwoorden horen we eerst het begrip integratie goed te definiëren. De ‘Van Dale’ beschrijft integratie als ‘het maken tot of opnemen in een geheel’ en noemt daarbij verschillende toepassingsgebieden. Eén daarvan is de maatschappelijke integratie, die omschreven wordt als het gelijkwaardig opnemen van een andere groep mensen (met een andere cultuur) in de samenleving.

  Integratie betekent dat allochtonen zich moeten aanpassen aan de Nederlandse samenleving, maar wel met behoud van hun identiteit (culturele achtergrond).

  Moslims hebben behoefte aan een moskee, net als christenen hun geloof uit willen oefenen in een kerk. Een moskee maakt dus net als een kerk onderdeel uit van een multiculturele samenleving.

  Het bestuur van de Ayasofya moskee wil met behulp van een moskee een steentje bijdragen aan de integratie van deze mensen.